Sygeplejersker / Referater / DaSPGHaN 2016

DaSPGHaN 2016

SAMMENDRAG/REFERAT AF DASPHGAN 2016

Sygeplejesesseion:


"Skole for mig"

Problematik: Omkring hvert 6. barn har en kronisk eller langvarig sygdom - og det kan have store konsekvenser for børnenes trivsel. "Skole for mig" er et projket, der sætter fokus på de udfordringer, som børnene oplever i grundskolen. Projektet har til formål at finde og formidle løsninger, der kan gøre hverdagen i skolen nemmere, både når det kommer til børnenes indlæring, de fysiske rammer og de sociale udfordringer.

"Skole for mig" er organinseret med bla. en række børnepaneler med tilsammen 30 børn fra 5.-9. klassetrin, der fungerer som sparringspart i projektet. Disse børn vil have enten en kronisk eller langvarig sygdom og dermed kende til mange af de udfordringer og problematikker, som projektet har til formål at finde løsninger på. 

Konsekvens af langvarig/kronisk sygdom: Børnene perfomer dårligere og rammes af mobning. Deres sociale udvikling rammes/påvirkes negativt. Der er risiko for, at børnene isolerer sig, da sygdommen kan have medført, at de ser anderledes ud. Det er svært at bevare tilknytningen til venner. Skolen er indrettet til raske, dermed kan det være svært at finde rum til at hvile sig i, og sygdommen kan stille særlige krav til toiletforholdene. 

Udtalelser fra børnene: "Jeg føler mig som den nye i klassen", "jeg skal koncentrere mig helt vildt, når jeg er der", "jeg prøver altid at tale med, når de andre taler, men ved ikke, hvad de taler om!"

 
Udfordringer

Skolerne mangler viden om konkret sygdom og de konsekvenser det evt. kan få for barnet. Skal spl tage kontakt til klasselærer - samtykke dertil og barnets accept heraf. Hvornår i forløbet?
Hvem har ansvaret for at formidle kontakt til klasselæreren, når barnet rammes af kronisk sygdom? Og dermed sikre sig, at barnet modtager undervisning ved evt. fravær.
Kendskab til barnets rettigheder ved fravær fra skoleundervisning (skolerne har ansvar for, at barnet kan modtage hjemmeundervisning, eller supplerende undervisning ved behov).
Afklaring på, hvornår sygplejersken skal tage kontakt til pågældende sundhedsplejerske
Hvem er bindeleddet imellem børneafdeling og skole. Skal der tilbydes netværksmøder med læge, spl, sundhedspl, lærer? Hvor ofte?
  

Ungepanel

Ud fra historien og billedet om elefanten og de 6 blinde mænd. Hver mand fik til at opgave at beskrive en elefant ud fra berøring på et sted. Hver mand kom med meget forskelligartede meninger om, hvordan en elefant ser ud. Et billede på, at vi alle har vores forskellige perspektiver på, hvad der er det rette for patienten.

Hvidovre har præsenteret deres erfaringer og baggrund med ungepanel.

Formålet er at forbedre behandlingsforløbet for unge patietner. Succeskriterierne er at inddrage patienterne aktivt og implementere deres viden.

Ungepanelet består af 10-15 unge i alderen 12-18 år. De har alle det tilfælles, at de har en kronisk sygdom eller har været længerevarende syg.

De mødes 6 gange årligt. 

Udfordringer i ungepanelet var bla., at de blev mødt med en skæv rekruttering, hvor der var en overvægt af piger fremmødt.

Personalesammensætningen til deltagelse i ungepanelet bør bestå af forskellige kompetencer/personlighed for at give en god dynamik.

De mødes kl. 17 i ungepanelet. Spiser aftensmad sammen, som var meget højt prioriteret af de unge. Herefter diskuterer de et emne sammen.

Eks. på emner kunne være: feedback på indretning af sengetuer og venteværelse. Smagspanel på det mad, der tilbydes på hospitalet. Hvordan forbedre forholdene for de unge. Et socialt forum, hvor de unge kan snakke uformelt - og med en "siden sidst" runde. Hvordan håndterer andre unge en hverdag med venner, skole og kronisk sygdom? 

Emner, der har været diskuteret, som allerede er implementeret: nyindrettet opholdsrum, input til pjecer, nyt menu kort.

De unge i panelet "belønnes" med biografbilleter. 

Se ungepanel.dk

Kontaktperson: Tine Raagel Larsen; tine.raagel.larsen@regionh.dk
 

Forslag til DaSPGHaN 2017

1. Når et barn bliver kronisk sygt. Hvordan rammes søskende/familien.
2. Obstipation og mavesmerter
3. Funktionelle mavesmerter.