DaSPGHaN / Vedtægter

Vedtægter

Dansk Selskab for Pædiatrisk Gastroenterologi, Hepatologi og Ernæring (DaSPGHaN)
Danish Society for Pediatric, Gastroenterology, Hepatology and Nutrition(DaSPGHaN)

Vedtægter vedtaget på stiftende general for samling Odense den 1. december 2015


§1 Navn

Dansk Selskab for Pædiatrisk Gastroenterologi, Hepatologi og Ernæring (DaSPGHaN)
Danish Society for Pediatric, Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (DaSPGHaN)
 
 
§2 Formål

Selskabets formål er at fremme uddannelse, forskning og udvikling af basal og anvendt medicinsk og kirurgisk gastroenterologi, exocrien pancreassygdomme, hepatologi og ernæring hos børn og unge.
 
stk. 2
Selskabet skal øge kendskabet til resultaterne af faglig udvikling og forskning ved at arrangere videnskabelige møder og postgradut undervisning.

stk. 3
Selskabet påtager sig rådgivende funktion vedrørende uddannelse og forskning.
 

§3 Medlemskab

Enhver læge med dansk autorisation eller person med anden sundhedsfaglig uddannelse med interesse for specialet.
Optagelse som medlem sker efter skriftlig ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og ansættelse til bestyrelsen. Medlemskab tildeles af bestyrelsen.

stk. 2
Industri- og handelsselskaber, der driver forskning eller på anden måde har tilknytning til selskabets fagområder, kan optages som firmamedlemmer efter skriftlig begrundet henvendelse til bestyrelsen, Firmamedlemmer kan deltage i de videnskabelige møder, men har ikke stemmeret ved generalforsamlingen og er ikke valgbare til bestyrelsen.

stk. 3
Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

stk. 4
Ved kontingentrestance udover 1 år kan generalforsamlingen ekskludere medlemmet.

stk. 5
Eksklusion af medlemmer kan kun ske efter flertalsbeslutning med efterfølgende urafstemning. Eksklusion kræver mindst ¾ af de ved denne urafstemning afgivne stemmer. Forslag om eksklusion kan fremsættes af bestyrelsen eller af 25 medlemmer over for denne.

stk. 6
Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens indstilling udpeges efter vedtagelse på en generalforsamling. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har ikke stemmeret ved generalforsamlingen og er ikke valgbare til bestyrelsen.

 
§4 Generalforsamling

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.  Generalforsamling finder sted årligt i relation til selskabets årlige møde, det såkaldte Hindsgavlsymposium.
Meddelelse om tid, sted og dagsorden skal sendes til medlemmerne mindst fire uger forinden.

stk. 2
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
- Valg af dirigent og referent
- Formandens beretning
- Regnskabsaflæggelse
- Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
- Beretning fra udvalg og råd
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- Valg af 2 revisorer
- Eventuelt

Andre emner der, ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sekræteren i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

stk. 3
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent ved absolut stemmeflerhed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Der kan ved generalforsamlingen kun foretages afstemning om punkter, der har været optaget på dagsordenen. Den ordinære generalforsamling træffer sine beslutninger ved simpel majoritet.
På generalforsamlingen kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hvis der under behandling af et forslag på generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag, skal det ændringsforslag, som efter dirigentens skøn adskiller sig mest fra det oprindelige forslag stilles til afstemning først. Vedtages ændringsforslaget, bortfalder de øvrige forslag, herunder det oprindelige forslag. Forkastes ændringsforslaget, fortsættes med afstemning efter de samme retningslinjer.

stk. 4
Der føres referat over forhandlingerne på generalforsamlingen. .
Referatet skal af bestyrelsen udsendes til samtlige medlemmer senest 3 måneder efter generalforsamlingen.

stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, når mindst 15 medlemmer fremsætter motiveret skriftligt forslag herom. Der anvendes samme varsel og frist for dagsordenens udsendelse som ved ordinær generalforsamling. Den skriftlige anmodning skal indeholde angivelse af hvilke punkter, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 12 uger efter anmodning er fremkommet til selskabets formand. Ved ekstraordinær generalforsamling træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal blandt fremmødte.

stk. 6
Forslag, der i henhold til ovenstående er færdigbehandlede og bragt til afsluttende afstemning på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, kan sendes til urafstemning, når enten et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom på generalforsamlingen. Ved urafstemning må kun gives mulighed for skriftligt at stemme “ja” eller “nej” til det på generalforsamlingen vedtagne eller forkastede forslag. Urafstemning ledes af et udvalg på 3 personer nedsat på generalforsamlingen. Ét af udvalgsmedlemmerne skal være medlem af DaSPGHaNs bestyrelse. Urafstemning iværksættes umiddelbart og resultatet skal være medlemmerne i hænde senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor urafstemningen blev forlangt.


§5 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
- 1 Formand(subspecialiseret i pæd. gastroenterologi)
- 1 medlem fra DPS gastro-udvalg.
- 5 medlemmer(læger, sygeplejersker, diætister, psykolog etc.)

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen konsoliderer sig derefter med formand. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved almindeligt stemmeflertal. På generalforsamlingen anvendes skriftlig afstemning såfremt antallet af opstillede kandidater overstiger det antal medlemmer, der skal vælges eller hvis skriftlig afstemning kræves af ét medlem. Hvert medlem kan afgive lige så mange stemmer, som der er ledige poster i bestyrelsen, dog højst én stemme per kandidat.

stk. 2
Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Af kontinuitetsgrunde er 2 medlemmer på valg hvert år. Umiddelbart genvalg kan finde sted 1 gang. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 4 år kan kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst 2 år siden sidste funktionsperiode. På generalforsamlingen vælges yderligere 2 bestyrelsessuppleanter for en 3-årig periode. De 2 suppleanter indtræder i bestyrelsen i den orden, de er valgt og er medlemmer af bestyrelsen til næste generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. Sekretæren kan fungere som kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.


§6 Arbejdsgrupper 
 
Rådgivning om forskning
Herudover kan bestyrelsen nedsætte og ophæve udvalg eller arbejdsgrupper til løsning af forskellige opgaver.

 
§7 Tillidshverv

Kollegiale tillidshverv kan varetages af alle foreningens medlemmer efter indstilling fra bestyrelsen.

 
§8 Nationale og internationale relationer

Generalforsamlingen afgør efter indstilling fra bestyrelsen hvilke nationale og internationale foreninger og organisationer, selskabet skal være tilsluttet, og udpeger repræsentanter til disse. Det drejer sig især om ESPGHAN, hvor Annual Meeting vil indbefatte møde for de nationale selskaber.

 
§9 Regnskab og økonomi

Selskabet tegnes juridisk og økonomisk af formanden. Løbende betalinger, herunder betaling via pengeinstitut kan dog foretages af kasserer eller sekretær.
Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget og regnskab. Regnskabet revideres af 2 revisorer, valgt på generalforsamlingen blandt medlemmerne uden for bestyrelsen. Senest 14 dage efter regnskabsårets udløb afgives regnskabet til revision. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
 

§10 Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan foreslås af bestyrelsen elle igennem formanden af et enkelt medlem. Forslagene skal udsendes til medlemmerne samtidig med dagsordenen for generalforsamlingen. Vedtagelse forudsætter at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Hvis mindre end halvdelen af medlemmerne er tilstede, skal en ekstraordinær generalforsamling indkaldes. Ved den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages ved simpel majoritet.

Forslag om opløsning af selskabet optages som punkt på den udsendte dagsorden for ordinær generalforsamling. Beslutning om selskabets opløsning kan træffes på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Hvis mindre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede ved den pågældende generalforsamling, og der er simpelt stemmeflertal for opløsning, skal forslaget sendes til urafstemning. Ved urafstemning kan opløsningen vedtages ved simpelt stemmeflertal.