DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 18. juni 2019

Møde 18. juni 2019

Skype møde

Dagsorden:

1) Årsmøde 2019

       a) program

       b) generalforsamling, inc medlemmer på valg (Steffen og ut?)

2) Økonomi:

       a) regnskab 2018 er det færdigt ?

       b) regnskab 2019 kan det sendes ud sidst i august først i september?

        c) aftale med WSPGHAN er den klar

3) Årsmøde 2020 skal vi starte tidligere med planlægning pga WSPGHAN?

4) Evt.

 

Deltagere: Anders Pærregaard, Line Modin, Iben Jønson, Karin Kok og Mariane Hørby Jørgensen (referant).

Afbud: Kasper Dalby og Steffen Husby.

Ad 1a

Programmet blev gennemgået med få justeringer. AP vil meddele Stine de enkelte ændringer der er. AP kontakter Mette Gyrhs om evt PhD oplæg og Karin Kok kontakter diætist, også om PhD oplæg.
Karin vil få overblik over sponsorstatus.

Ad 1b

Kasper skal indkalde til generalforsamling senest 4 uger før. Dvs  inden 25 august. Der vil blive arrangeret en forfriskning til deltagerne.
Steffen Husby og Marianne Hørby Jørgensen er på valg, begge genopstiller.

Ad 2a+b
 
Kasper deltog ikke, han vil snarest komme med et udspil.

Ad 2c
 
Det er flere gange været bragt på bane at DASPGHANs udgifter i forbindelse med verdenskongressen skal være transperante i regnskabet. SH har endnu ikke søgt bestyrelsen om lån. AP kontakter Stine mhp at lave særskilt konto på 50.000 kr til WSPHAN aktiviteter og oprettelse af en konto til dette.

Ad 3

Det blev besluttet at vi på bestyrelsesmødet sidst i september skal starte planlægningen af årsmødet 2020, Dette primært pga den forventet arbejdsbelastning i foråret 2020. Vi skal overveje at inddrage medlemmer på Årsmødet 2019 i planlægningen.

Ad 4
 
Evt.
WSPGHAN er utroligt dårligt annonceret, både på FISPGHANs, ESPGHANs og DASPGHANs hjemmesider. AP vil sørge for at der kommer datoer på verdenskongressen på DASPGHANs hjemmeside, SH bør rette henvendelse til FISPGHAN+ESPGHAN mhp korrekt annoncering.

Næstemøde: start august WSPGHAN planlægningsmøde, SH har indkaldt. 22/9 Vejle Fjord bestyrelsesmøde.